Kur'ân Harfleri - قرآن حرفلرى

Neden elle yazmak?

e-Posta Yazdır PDF

Soru: Risale-i Nur'u neden elle yazıyorlar? Teknolojiden faydalanmak gerekmiyor mu?

Cevap: Nur Talebelerinin, risaleleri elle yazmalarının en önemli sebebi, Üstadları Bediüzzaman Hazretlerinin bunu emretmiş olmasıdır. Şöyle der:

“Risale-i Nur Talebesi’nin en ehemmiyetli vazifesi onu yazmak veya yazdırmaktır ve intişarına yardım etmektir. Onu yazan veya yazdıran Risale-i Nur Talebesi ünvanını alır” (Kastamonu Lahikası)

Bununla birlikte Nur Talebeleri, risaleleri sadece yazarak çoğaltmazlar. Üstadın hayatı zamanında önce teksir makinesi ile Kur’an harfleri ile çoğaltılmaya başlanmıştır. Daha sonra 1950’lerin sonlarında Latin harfleriyle de matbaalarda basılmaya başlanmıştır. Fakat Üstad Hz.nin yeni harflere bakışı, onların Kur’an harflerine mani olan bir bid’a olduğudur. 18. Lem’ada Nur Talebeleri’nin bütün kuvvetleriyle Kur’an yazısını korumaya çalıştıklarını bu yüzden Hz. Ali ra.’ın “kardeşlerim” iltifatına mazhar olduklarını beyan eder. (Bkz. 18. Lem’a)

Son Güncelleme ( Çarşamba, 17 Haziran 2009 10:42 )
 

Kur’an harfleri meselesi niçin önemlidir?

e-Posta Yazdır PDF

Soru: Kur’an harfleri meselesi niçin önemlidir? Aslolan hakikate ulaşmaksa alfabe gibi araçların amaç olması hakikate ters değil midir?

Cevap: Harf meselesini, hakikate ulaştıran basit bir araç olarak görmek meselenin ehemmiyetinden uzaklaşmak ve meseleye çok yüzeysel bakmaktır.

Dinlerin ve din mensuplarının alametleri vardır. Mesela bir kimsenin boynuna haç işareti taktığını görsek o insanın Hıristiyan olduğunu, bir memlekette çan sesi duysak oranın Hıristiyan memleketi olduğu anlarız. Hakeza başında kipa denilen başlığı takan birini görsek onun Yahudi, başını tamamen tıraş edip turuncu bir kıyafet giyen birini görsek onun Budist olduğunu biliriz. Görüleceği üzere her dinin kendine mahsus alametleri vardır ki Peygamberimizin (sav) üzerinde hassasiyetle durduğu bir husus da başka dinin mensuplarına benzememek hadisesidir.

Son Güncelleme ( Pazar, 21 Şubat 2010 08:27 )
 

Derimiz kağıt kanımız mürekkep

e-Posta Yazdır PDF

Yeni harf ile teksir edilebilen Asâ-yı Musa eserini okuyan gençler, Kur'an harfleri ile yazılmış mütebâki eserleri de okuyabilmek için kısa bir zamanda o yazıyı da öğreniyorlar. Bu şekilde birçok ilimlerin öğrenilmesine engel olan ve dinden imandan çıkarmak için te'lif edilen eserleri okumağa mecbur eden Kur'an hattını bilmemek gibi büyük bir seddi de yıkmış oluyorlar. Bir milletin gençliği ne zaman Kur'an ve ondan lemaan eden ilimlerle techiz ve tahkim edilmiş ise, o vakit o millet terakki ve teâli etmeğe başlamıştır.

Son Güncelleme ( Pazar, 21 Şubat 2010 08:27 )
 

Hz.Ali (r.a.) ve Latin Harfleri

e-Posta Yazdır PDF

Hz. Ali (r.a.) huruf-u ecnebiyi (latin harfleri) İslâmlar içinde cebren (zorla) kabul ettirmek hadisesi ile ulemaü's-su'un (kötü alimler) bid'alara yardımlarından teessüfle bahsedip bu iki hadise ortasında irşadkârane bazılarından bahsediyor ki, o Sekine olan İsm-i Âzamla ecnebi hurufuna (latin harfleri) karşı mukabele ediyor. Hem ulemaü's-su'a muhalefet ediyor. İşte bu zamanda o adamlar Risale-i Nur şakirtleri ve naşirleri oldukları şüphesizdir. Çünkü onlardır ki hatt-ı Kur'ân'ı muhafaza ediyorlar ve bid'akâr bir kısım ulemalara karşı da mukavemet ediyorlar.

Son Güncelleme ( Pazar, 21 Şubat 2010 08:27 )
 
Sayfa 2 / 5

namaz.name